Brugstraat 7, 6129 CL Urmond
T: 046 4335107, F: 046 4334697
E: info@admkantoordriessen.nl

Index
Diensten
Nieuws
Downloads
Contact
 
 

Bestanden ophalen/downloaden!

Adobe Acrobat Reader : Hiermee kunt u .pdf bestanden lezen

Acrobat downloaden

Checklist Aangifte Inkomsten Belasting 2013.PDF

 

 

Checklist Aangifte Inkomsten Belasting 2014.PDF

 

 

Checklist Aangifte Inkomsten Belasting 2015.PDF

 

 

Checklist Aangifte Inkomsten Belasting 2016.PDF

 

 

Checklist Aangifte Inkomsten Belasting 2017.PDF

 

 

Belastingaangifte 2016 :  Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij de onderstaande checklist opgesteld.   Wij verzoeken u de – voor zover van toepassing zijnde – bescheiden mee te sturen of mee te nemen.

1a. De door u ontvangen aangiftebrief.
1b. Indien niet eerder aan ons verstrekt, een kopie van uw paspoort of rijbewijs.

2.  Als u thuiswonende kind(eren) heeft, gaarne een opgave van de voorletter(s), geboortedatum en bsn nummer.

3.  De ontvangen jaaropgave(n) 2016 van uw werkgever(s) en/of uitkering (UWV, AOW etc) (iIndien van toepassing ook de jaaropgave(n) 2016 van uw partner).

Inkomsten uit overige werkzaamheden, ontvangen alimentatie
4.  Als u ook andere inkomsten (bijvoorbeeld: uit bijverdiensten/neven-/freelance werk) heeft.
■ een specificatie van de ontvangen inkomsten en de betaalde kosten bijvoegen.

5.  Als u alimentatie heeft ontvangen van uw ex-partner,
■ een opgave van het ontvangen bedrag (niet het bedrag ontvangen voor de kinderen).

Eigen woning (dienende als uw hoofdverblijf)
6.  Had u in 2016 een eigen woning? Zo ja,
■ de jaaropgave van de in 2016 betaalde hypotheekrente m.b.t. deze woning.
■ opgave van de WOZ-waarde belastingjaar 2016 van de woning.
■ betaalde erfpachtcanon.

Let op: Elk jaar wordt de WOZ-waarde opnieuw vastgesteld. Vergeet daarom niet deze bij uw stukken te voegen.

6a. Als u in 2016 een woning heeft gekocht en/of verkocht:
■ de afrekening van de notaris van zowel de aankoop als de verkoop van de woning,
(en voor zover van toepassing ook de volgende gegevens)
■ door u betaalde taxatiekosten
■ de kosten aanvraag hypotheekgarantie, bemiddelingskosten
■ betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering inzake de hypotheek.

■ Vanaf welke datum woont u in de nieuwe woning?

6b. Als u in 2016 uw eigenwoningschuld (hypotheek) heeft verhoogd:
■ een specificatie van de gedane uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.
Let op: u moet de nota’s kunnen overleggen als de Belastingdienst daar om vraagt.

6c. Als u in 2016 – tijdelijk – twee woningen heeft (gehad) in afwachting van verkoop:
■ de woz-waarde 2016 van de tweede woning.
■ de betaalde hypotheekrente van de tweede woning.
Ingeval de 2e woning tijdelijk verhuurd is (geweest)
■ opgave van de verhuurperiode.

Lijfrente / koopsom
7. Als u in 2016 een lijfrente (koopsom) gestort heeft bij een verzekeringsmaatschappij of bank:
■ een opgave van de betaalde premie
■ een kopie van de polis
■ (voor zover van toepassing) de pensioenopgave 2014 van het pensioenfonds van uw  pensioenaangroei, ook wel genoemd “Factor A”.

Banktegoeden, aandelen, vorderingen, overige bezittingen, effecten, andere beleggingen, kapitaalverzekering, vakantiehuis in Nederland en in het buitenland.
U dient uw vermogen op te geven voor zover de totale waarde meer is dan € 21.330,- (voor een alleenstaande) of € 42.660 (voor gehuwden/samenwonenden).

8. Een saldiopgave per 1 januari 2016 van alle bankrekeningen, contant geld voor zover meer dan € 500, aandelen,  effecten, vorderingen van u, uw partner en/of minderjarige kinderen.

8a. Bij kapitaalverzekeringen:
■ een kopie van de polis, tenzij deze al eerder heeft verstrekt en de jaaropgave van de opgebouwde waarde (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is).

8b. Als u of uw partner een vakantiehuis, monumentenpand of andere onroerende zaken heeft, een opgave verstrekken van:
■ het (de) adres(sen)
■ De waarde(n) van de woning(en) per 01-01-2016.

9. Schulden / leningen (deze opgeven als uw vermogen – nrs. 8/8b – meer is dan € 21.330,- (voor een alleenstaande) of € 42.660 (voor gehuwden/samenwonenden).
■ Een opgave van alle schulden per 1 januari 2016  van u, uw partner en/of minderjarige kinderen (zoals schulden voor de aanschaf van een vakantiehuis, boot,  caravan, schulden aan creditcardmaatschappijen, banken etc. (niet de schuld die is aangegaan voor de eigen (hoofd) woning).

Aan uw ex-partner betaalde alimentatie
10. Als u alimentatie betaald heeft aan uw ex-partner:
■ het in 2016 betaalde bedrag alsmede naam, adresgegevens, geboortedatum en bsn-nummer van uw ex-partner.

Ziektekostenaftrek
11. Als u in 2016 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, heeft u mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten.

■  Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Studie/scholingkosten
12. Heeft u meer dan € 250,- kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot?
Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen.
■  Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Giften
13. Giften aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI). U kunt met de zoekfunctie op de site van ANBI en Belastingdienst controleren of uw giften aftrekbaar zijn. Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij u heeft afgezien van een kostenvergoeding waar u wel recht op had. Giften moeten, bij een eventuele controle door de Belastingdienst, schriftelijk kunnen worden aangetoond.

De giften moeten totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een
zogenoemde periodieke gift).
■ Stuur een specificatie van de betaalde bedragen mee.

Dividend
14. Als u aandelen/effecten had:
■ een opgave/specificatie van de ingehouden binnenlandse- en buitenlandse dividendbelasting (dit kunt u vinden op het jaaroverzicht van de bank onder ontvangen dividend).

Ouderschapsverlof
15. Heeft u in 2016 ouderschapsverlof gehad? Zo ja:
■ de ouderschapsverlofverklaring die u van uw werkgever heeft gekregen meesturen.

15a. Heeft u in 2016 geld opgenomen voor onbetaald verlof dat u heeft gespaard met de levensloopregeling?
■ Zo ja, hoeveel ?

Aanslagen (voorlopige teruggaaf 2016)
16. Als u al een voorlopige teruggaaf van inkomstenbelasting 2016 heeft ontvangen gaarne deze ter inzage verstrekken.

17. Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen
■ een kopie van uw aangifte 2014.

Overige informatie
Het vorenstaande is niet uitputtend en bestrijkt alleen de meest voorkomende situaties. Wij verzoeken u ons de onderwerpen te melden, die in dit formulier niet zijn opgenomen, maar die voor uw aangifte wel van belang kunnen zijn. Neem contact met ons op indien u twijfelt. Liever een vraag teveel dan een onjuiste aangifte!

Het is aan te raden om in ieder geval contact met ons op te nemen als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

■ U heeft een onderneming of bent een onderneming gestart (bijvoorbeeld ZZP-er);
■ U bent medegerechtigde in een onderneming;
■ U heeft uw oude woning verkocht en een andere woning gekocht;
■ U bezit  5% of meer van de aandelen in een BV;
■ U verhuurt (on)roerende zaken of heeft geld uitgeleend aan de onderneming van een familielid of partner;
■ U verhuurt een woning (met huurbescherming);
■ U bent gescheiden of gescheiden gaan leven in 2016;
■ U gaat binnenkort scheiden of gescheiden leven;
■ U bent gaan samenwonen of gaat binnenkort samenwonen;
■ U bent eigenaar van de woning waarin uw ouders wonen;
■ U bent co-ouder;
■ U heeft dit jaar een erfenis of een schenking ontvangen, of u heeft zelf een schenking gedaan;
■ U heeft recht op een (onverdeeld) aandeel in een erfenis;
■ U heeft aandelen, vorderingen, rechten of schulden waarvan moet worden aangenomen dat daarmee te behalen voordelen mede een beloning voor verrichte werkzaamheden zijn;
■ U heeft vermogensbestanddelen afgezonderd in een zogenoemd afgezonderd particulier vermogen of u bent erfgenaam van iemand die dat heeft gedaan.

Wij zullen uiterste zorg besteden aan een goede en zo voordelig mogelijk opstelling van uw aangifte. Daarvoor hebben wij de volledige en juiste gegevens nodig. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen voor onjuiste of niet-ingeleverde informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2017 Admkantoor Driessen